Na tegoroczne spotkanie branży wodno-kanalizacyjnej wybraliśmy się do Wisły. Podczas wydarzenia zatytułowanego „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci Wod-Kan” przedstawiciele branży spotkali się z dostawcami usług, technologii i rozwiązań, mającymi zastosowanie w spółkach wodociągowych, przedsiębiorstwach usług komunalnych czy też innych podmiotach, w których konieczne jest utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Intensywny rozwój infrastruktury wodociągowej w ostatnich 20 latach w Polsce w znacznej mierze wynikał z dofinansowania tych inwestycji ze środków UE – tak podaje ubiegłoroczny raport pokontrolny ”Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach” opracowany przez NIK. Z publikacji wynika też, że w wielu miastach Polski ponad 50% długości sieci wodociągowej stanowią przewody funkcjonujące dłużej niż 50 lat, a 45% − przewody w wieku 25–50 lat. W strukturze materiałowej sieci ciągle znaczny udział mają stare rurociągi z żeliwa szarego (ok. 35%), stali (ok. 10%) i z azbestocementu (ok. 4%).

Podczas konferencji powyższe dane były punktem wyjścia do dyskusji o potrzebach branży wodno-kanalizacyjnej. Podniesiono wiele kwestii z zakresu inwestycji, finansowania projektów modernizacyjnych z wykorzystaniem funduszy regionalnych czy unijnych, dyskutowano o możliwościach obniżania awaryjności sieci wodociągowych, innowacjach i wszelkich sposobach podnoszenia bezpieczeństwa dostaw wody i bezpieczeństwa całej infrastruktury wodno-ściekowej.

Infrastruktura krytyczna miast

Obiekty inżynierii wodnej oraz instalacje wodno-kanalizacyjne stanowią infrastrukturę krytyczną. Wszelkie zakłócenia w pracy systemów wodno-kanalizacyjnych spowodowane przez obciążenia, uszkodzenia elementów infrastruktury, wpływają na bezpieczeństwo miast, ludności i środowiska.

Instalacje i urządzenia w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych poddawane są nieustannym obciążeniom i oczekuje się od nich wysokiej wydajności i niezawodności – mówi Tomasz Tłustochowicz, dyrektor handlowy działu Industrial Solutions w spółce Climbex. Pracujemy z wieloma przedsiębiorstwami tego segmentu wspierając je w pracach prewencyjnych i zapobiegających sytuacjom kryzysowym. Cyklicznie obsługujemy przepompownie, tłocznie, serwisujemy zbiorniki technologiczne i sieciowe – dodaje Tomasz Tłustochowicz.

Spółka Climbex regularnie świadczy usługi również dla wodociągów, oczyszczalni ścieków czy w ramach obsługi infrastruktury deszczowej. Do realizacji prac wykorzystuje flotę specjalistycznych pojazdów, jak ładowarki próżniowe oraz pojazdy dwufunkcyjne. Ładowarki próżniowe w zabudowie KOKS są technologią wykorzystywaną w branży wodno-kanalizacyjnej do zadań o wyższym ryzyku i stopniu skomplikowania prac. Wysoko wydajny system podciśnieniowego załadunku medium pozwala na obsługę głębokich komór i zbiorników, w tym także tych o dużych pojemnościach.

Przestrzeń dla nowych technologii

Podczas wydarzenia wiele miejsca poświęcono na nowe technologie i rozwiązania, które skutecznie mogą wpływać na poprawę wydajności funkcjonowania sieci, diagnostykę nieprawidłowości, optymalizację prac modernizacyjnych czy bezpieczeństwo dostaw wody.

Krzysztof Wojciechowski, dyrektor rozwoju obszaru Industrial Services w Grupie Impel, opowiedział o doświadczeniach w branży wynikających z zastosowania technologii skanowania laserowego.

W polkowickich wodociągach na Dolnym Śląsku skanowanie laserowe wykorzystaliśmy do zbudowania cyfrowego modelu studni kanalizacyjnej – mówi dyrektor Krzysztof Wojciechowski. Dzięki obrazowi w postaci chmury punktów mogliśmy ją dokładnie zwymiarować i zdiagnozować. Szczegółowa analityka obrazu pozwoliła na szybką detekcję nieprawidłowości w sieci, dzięki czemu klient podjął szybką decyzję o jej wymianie. Wykorzystując usługi skanowania laserowego 3D można w szybki sposób pozyskać wiele informacji o zeskanowanym obiekcie i jego otoczeniu. Daje ona możliwość przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji majątku firmy i analizy jego stanu technicznego. To z kolei daje klientom podstawy do podejmowania trafnych decyzji biznesowych, które niejednokrotnie wiążą się z dużymi nakładami na remonty czy modernizacje – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

Podczas wydarzenia Grupa Impel zaprezentowała także korzyści płynące z wykorzystania usług inwentaryzacji majątku sieciowego w procesach paszportyzacji. Usługa ta doskonale nadaje się do wykorzystania w branży wodno-kanalizacyjnej. Proces pozyskiwania danych o infrastrukturze sieciowej jest pozyskiwany zarówno z dokumentacji technicznej zakładu, jak i z inwentaryzacji w terenie. Każdemu elementowi sieci nadawany jest indywidualny dokument ewidencyjny, czyli tzw. paszport. Wielką korzyścią dla klienta jest to, że wszelkie informacje o sieciach i infrastrukturze ma dostępne w formie spójnej bazy danych w środowisku cyfrowym, którą może dowolnie zarządzać, współdzielić i wielokrotnie wykorzystywać. Co więcej, stanowi ona dla niego podstawę do podejmowania decyzji o inwestycjach, planowanych remontach, zwiększając tym samym skuteczność działań prewencyjnych.

Strefa B2B

W rozmowach kuluarowych wszyscy uczestnicy konferencji naukowo-technicznej mieli okazję poznać się bliżej, nawiązać nowe relacje biznesowe i porozmawiać o szczegółach prezentowanych nowinek technologicznych. Tutaj też praktycy z branży mogli bardziej otwarcie rozmawiać o bolączkach zakładów wodociągowych, o ich przyczynach, sposobach ich usuwania i zapobiegania. Dodatkową atrakcją był plenerowy pokaz systemu dostępu i ewakuacji z przestrzeni zamkniętych.

Aktualności